IMG_6009.jpg

Tietoa minusta

Maitta Kotaniemi-Rauramo (KM, lastentarhanopettaja, luokanopettaja, opettajankouluttaja, rehtori)

 Koulutustaustani ja kokemukseni ovat mahdollistaneet monipuolisen osaamisen ja tietouden lapsen ja nuoren eri kehitysvaiheista ja oppimisesta. Erityinen kiinnostuskohteeni on oppilaan hyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät– etenkin se, miten oppimisympäristö ja opettajan pedagogiset ratkaisut tukevat yksilöllisiä tapoja oppia sekä oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Oppilaan hyvinvoinnin taustalla keskeisinä tekijöinä näen opettajan hyvinvoinnin ja ammatillisen osaamisen, johtajuuden ja itsensä tuntemisen. Nämä ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, miksi laajensin osaamistani kouluhallinnon asiantuntijaksi ja opettajayhteisön ja koulukulttuurin kehittäjäksi ja koulutan tällä hetkellä koulutuskentän ajankohtaisista asioista ympäri Suomea.

Keskeisiä koulutusaiheitani ovat tällä hetkellä

  • tavoitteellinen ja arvioinnin mahdollistava kielenvarhentaminen

  • sekä opettajan ammatillisen osaamisen ulottuvuuksien näkyväksi tekeminen (OSU-profilointi).

    Vahvuutenani on tutkimusperustaisen tiedon ja osaamisen konkretisoiminen selkokielelle siten, että se on helposti ymmärrettävää ja välittömästi käyttöönotettavaa jokaisen työyhteisön arjessa niin että sekä opettajat ja oppilaat hyötyvät.

Profiloinnit ja koulutukset

  • Opettajien osaamisalueiden tunnistaminen OSU®-profiili

  • Kielen varhentamisen koulutukset ja oppimmateriaalit

OSU®-profilointi

 
Osu3.jpg
 

Omat ja työkavereiden kyvyt piilosta päivänvaloon pelikorttien avulla

Mitä minä osaan? Mitkä taidot ovat piilossa kollegoilta, mitkä jopa itseltäni? Osu-profilointi antaa sanoja sille, mistä kaikesta opettajan ja koko työporukan osaaminen koostuu.

Osu-profiloinnissa käytetään menetelmänä Joharin ikkunaa. Ikkunan avulla tutkitaan sitä, missä määrin opettaja tuntee omaa osaamistaan ja jakaa sitä muille.

Ko pelin kehittämisen lähtökohdiksi ovat muodostuneet paitsi oikeiden ja ajankohtaisten, tämän päivän opettajuutta, opettajan toimintaa ja koulujen ja oppilaitosten keskeistä toimintaa määrittelevien käsitteiden löytäminen ja niiden kielellistäminen ajankohtaisen teoreettisen viitekehyksen kautta, myös sellaisen työkalun ja työskentelyn löytäminen ja kehittäminen, joka tekee sekä näkyvän että piilossa olevan osaamisen näkyväksi voimauttavalla tavalla samalla kun omat kehittymiskohteet jäävät kunkin henkilökohtaisen tietämyksen varaan.

Mitä sitten merkitsee vaikkapa se, että joku on hyvä strukturoimaan tehtävät selkeästi?

Se tarkoittaa sitä, että jokainen oppilas tietää mitä, missä ja milloin tehdään, kuinka kauan tekeminen kestää, mitä tehdään seuraavaksi ja kenen kanssa.

Lue lisää ja innostu:

https://www.opettaja.fi/tyossa/omat-ja-tyokavereiden-kyvyt-piilosta-paivanvaloon-pelikorttien-avulla/

Toimin OSU-profiloinnin aluevastaavana Etelä-ja Itä-Suomessa. Tulen enemmän kuin mielelläni kertomaan teille lisää OSU-profilointi pelistä. Ota yhteyttä ja järjestetään tapaaminen ja toteutetaan koulutus Teidän koulullanne! -Maitta- maitta@mailux.fi +358405106073


Kielen varhentamisen koulutukset

early bird.png


Iloa ja innostusta varhennetun kielen opiskeluun

Varhennetun A1 –kielen opetussuunnitelmaperusteet valmistuvat Opetushallituksen mukaan toukokuuhun 2019 mennessä ja sen jälkeen kunnissa alkaa kuntakohtainen opetussuunnitelmatyö sekä myös varhennetun A1 –kielen opettajien kouluttaminen opetussuunnitelma-asiantuntijoiksi.

Olemme olleet mukana Hallituksen kärkihankkeessa varhennetun kielen oppimisympäristöjen ja pedagogiikan kehittämisessä vuodesta 2017 alkaen. Olemme mallintaneet osana kärkihanketta varhennetun kielen oppimisprosessin mallin, jonka avulla varhennetun kielen opetus mahdollistaa kielitaidon kasvun ja kehittymisen kohti kielitaidolle asetettuja tavoitteita esi- ja alkuopetusikäiselle lapselle luontaisissa oppimisen ympäristöissä.

Children learn what they live! -koulutuksessa saat runsaasti käytännönläheisiä, pedagogisia työvälieitä ja toimintamalleja varhennetun kielen oppituntien suunnittelun ja toteuttamisen tueksi. Koulutuksissa käytämme The Early bird gets the world-oppimateriaalia, jonka avulla opettajat saavat työkaluja tavoitteelliseen varhennetun kielen opetukseen.

Tilaa koulullesi varhennetun kielen opetuksen koulutukset ja oppimaan ja opettamaan innostavat, täydelliset oppimismateriaalit koko lukukaudeksi!

Kuusi innostavaa, oppilaita aktivoivaa, toiminnallista oppimiskokonaisuutta, joiden avulla toteutat yhden lukukauden kaikki varhennetun kielen oppitunnit. Motivoivat ja kiinnostavat aihepiirit ja toimintatavat, jotka houkuttavat puhumaan ensimmäisestä tunnista alkaen.

LUOVUUS - kommunikointi - OPPIMISEN ILO - lapsen maailma - AUTENTTISUUS - kontekstit - PEDAGOGIIKKA - tavoitteellisuus - INNOSTUS -